Hài Thu Trang, Trấn Thành, Tiến Luật, Anh Đức, Hoàng Phi – Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm