Hài Tết 2016 – Ông Đồ Hám Gái – Vượng Râu – Chiến Thắng Mới Nhất 2016

https://www.youtube.com/watch?v=MLCrWaQzXU8

Hài Tết 2016 – Ông Đồ Hám Gái – Vượng Râu – Chiến Thắng Mới Nhất 2016