Hài Kịch Chung Một Mái Nhà – Chí Tài, Hương Thủy, Bé Tí, Uyên Chi

Hài Kịch Chung Một Mái Nhà – Chí Tài, Hương Thủy, Bé Tí, Uyên Chi

Hài Kịch Chung Một Mái Nhà – Chí Tài, Hương Thủy, Bé Tí, Uyên Chi

Chí Tài, Hương Thủy, Bé Tí, Uyên Chi – Comedy Chung Một Mái Nhà Paris By Night 91 Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Thuy Nga Productions, March 27, 2008