Hài Chiến Thắng, Quang Tèo Mới Nhất 2016 – KHóc Hay Cười – Ca sỹ Du Thiên, Hiệp Gà

https://www.youtube.com/watch?v=TZSb2bv6-Lo

Hài Chiến Thắng, Quang Tèo Mới Nhất 2016 – KHóc Hay Cười – Ca sỹ Du Thiên, Hiệp Gà